ISKCON Rajgad, Velha, Pune
May 16, 2020
SRI SRI RADHA GOVINDJI MANDIR, JODHPUR
May 16, 2020