Sanyasis

 • : Sanyasi
 • : HH Bhakti Rasamrita Swami Maharaj
 • : HH Radhanath Swami Maharaj
 • : sanyas
 • : 8123452497
 • : bhakti.rasamrita.swami@pamho.net
 • : Sri Sri Radha Gokulanand Temple, (ISKCON)
  211, Prabhupada Marg,near Millennuim Gardan Shukarwar Peth, Tilakwadi
  Belgaum, Karnataka, 590006
June 13, 2020

Sanyasis

Designation/Service: Sanyasi Name: HH Bhakti Rasamrita Swami Maharaj Spiritual Master: HH Radhanath Swami Maharaj Image Upload: Ashram: sanyas Mobile: 8123452497 Email: bhakti.rasamrita.swami@pamho.net Address: Sri Sri Radha […]
June 13, 2020

Sanyasis

Designation/Service: Sanyasi Name: HH Bhakti Ashraya Vaishnava Swami Maharaj Spiritual Master: HH Gopal Krishna Goswami Maharaj Image Upload: Ashram: sanyas Mobile: 9711094979 Email: vaisnava.gkg@gmail.com
June 8, 2020

Sanyasis

Designation/Service: Sanyasi Name: HH NAVA YOGENDRA SWAMI MAHARAJ Spiritual Master: Srila Prabhupada Image Upload: Ashram: sanyas Mobile: 9086006726, 9411111894 Email: iskconudhampur@gmail.com Address: ISKCON UDHAMPUR
June 8, 2020

Sanyasis

Designation/Service: Sanyasi Name: HH LOKANATH SWAMI MAHARAJ Spiritual Master: Srila Prabhupada Image Upload: Ashram: sanyas Mobile: 7744074663 Email: lokanath.swami@pamho.com Address: ISKCON PANDHARPUR
May 19, 2020

Sanyasis

Designation/Service: Sanyasi Name: HH GOPAL KRISHNA GOSWAMI MAHARAJ Spiritual Master: Srila Prabhupada Ashram: sanyas Mobile: 9810191896 Email: gopal.krsna.goswami@pamho.net